نحوه ی پرداخت

۱- از طریق کارت به کارت (کارت هایی که عضو شبکه شتاب هستند). (برای خریدهایی که از طریق تلگرام یا تلفنی صورت می پذیرد)

۲- از طریق واریز به حساب بانکی. (برای خریدهایی که از طریق تلگرام یا تلفنی صورت می پذیرد)